SYSTÉM SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA A ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI VO FÍNSKU - KELA

Kela Blog-visual_sk

Presťahovanie sa a život vo Fínsku nie je len začiatkom úžasného dobrodružstva v novej krajine. Znamená to tiež, že je potrebné sa vysporiadať aj s praktickými aspektmi, akým je napríklad poistenie. Ako to funguje? Ktoré dokumenty je potrebné vyplniť? Čo takéto poistenie pokrýva? Nižšie nájdete odpovede na tieto, ale aj pár ďalších otázok.

 

Vo Fínsku sa sociálne zabezpečenie financuje z výberu daní, odvodov do sociálneho zabezpečenia a podielu z prostriedkov vyplatených samosprávam zo strany štátu. Za zdravotnú starostlivosť a sociálne zabezpečenie svojich obyvateľov nesú zodpovednosť samosprávy. Aby ste takúto podporu mohli využívať, musíte sa oficiálne zaregistrovať a mať bydlisko.

 

Kela

Ľudia žijúci a pracujúci vo Fínsku majú právo na výhody udeľované inštitúciou Kela, ktorá zastrešuje fínske sociálne zabezpečenie, a poskytuje nasledovné benefity:

  • rodičovský príspevok;
  • príspevok na bývanie;
  • prídavok na deti;
  • pokrytie nákladov na liečbu.

 

Keď sa presťahujete do Fínska a budete chcieť užívať takéto výhody, bude potrebné vyplniť formuláre osvedčujúce isté informácie, napríklad osobné údaje, dôvod presťahovania sa do Fínska a čas presťahovania. Zároveň bude potrebné uviesť, s kým sa sťahujete. Zamestnancov tiež vyzývame, aby k formuláru priložili aj pracovnú zmluvu. Zároveň je tiež dôležité zodpovedať otázku, či je daná osoba krytá sociálnym zabezpečením v inej krajine. Na základe bilaterálnych zmlúv o sociálnom zabezpečení medzi členskými štátmi EÚ nemôže byť občan EÚ súčasne krytý sociálnym zabezpečením vo viac než jednej krajine.

 

Ak sa do Fínska presťahuje osoba zo štátu mimo EÚ, rozhodnutie o udelení oprávnenia na získanie benefitov sociálneho zabezpečenia sa prijíma na základe overenia skutočností, či má osoba vo Fínsku bydlisko a či disponuje minimálne ročným povolením na pobyt. Za trvalého obyvateľa Fínska sa považuje osoba, ktorá tu už predtým žila (prípadne je členom rodiny, ktorá vo Fínsku žije natrvalo), alebo má vo Fínsku pracovnú zmluvu na obdobie minimálne dvoch rokov.

 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Ako sme už spomínali, organizácia základnej zdravotnej starostlivosti je v réžii samospráv. Využívať môžete nasledovné služby týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti:

  • zdravotnícke kliniky;
  • ústavná liečba;
  • dentálna starostlivosť.

 

Okrem toho našim zamestnancom Barona poskytuje prístup k zdravotníckym službám v súkromnom zdravotníckom centre, ktorý môžu využiť v prípade ochorenia. Na zamestnancov sa počas práce a pri ceste smerom do práce a z práce vzťahuje aj poistenie pred pracovnými úrazmi.

 

 

Zľavy na Kela kartu

Picture2-2 

zdroj: https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/varastettu-kela-kortti-voi-tyhjentaa-e-reseptin-181056/

 

Nemocenské poistenie kryje časť nákladov na lieky predpísané lekárom. V záujme uplatnenia si takejto zľavy je potrebné v lekárni dať si naskenovať Kela kartu.

Vydanie karty môže trvať až tri mesiace. Zamestnanec je však poistením krytý dňom nástupu do práce, keďže odvody sa mu sťahujú od úplne prvého dňa. Ak by ste zľavy na kartu Kela chceli využívať ešte pred jej vydaním, stačí si odložiť bločky za zakúpené lieky a vyplniť príslušnú žiadosť. Kela vám náklady po prijatí karty preplatí.

 

Európsky preukaz zdravotného poistenia (European Health Insurance Card, EHIC)

Picture1-2zdroj: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=559

 

V prípade dočasného presťahovania sa do Fínska odporúčame podľa žiadosť o európsky preukaz zdravotného poistenia. Ide o dokument, ktorý slúži ako dôkaz oprávnenia na využívanie výhod verejného zdravotníctva v ktorejkoľvek (okrem svojej domovskej) krajine EÚ, krajine spadajúceho do EHP, Spojenom kráľovstve, Severnom Írsku a Švajčiarsku. Preukaz vás oprávňuje na poskytovanie nevyhnutnej a neplánovanej zdravotníckej starostlivosti v rámci verejných zdravotníckych systémov danej krajiny, pričom sa na vás vzťahujú rovnaké podmienky ako na občanov príslušnej krajiny.

 

 

Ak ešte stále máte nejasnosti o spôsobe fungovania fínskeho sociálneho zabezpečenia a systému zdravotníctva, navštívte webovú lokalitu Kela, prípadne sa na to spýtajte niektorého z našich koordinátorov. O danej problematike majú tie najlepšie informácie!

 

 

zdroje: www.kela.fi, www.infofinland.fi

 

POZRITE SI NAŠE  PRACOVNÉ PONUKY